Bizim Kasaba

'İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır'

Tarihimiziden kronolojik notlar-Oğuz Hodancı (*)

1800 -1875 İlk Batılılaşma Hareketleri Dönemi 75 yıl

1821 Yunan Mora Ayaklanması

1826 Vakai Hayriye ( Yeniçeri Ocağının Lağvı )

1826 2. Mahmut ‘ un Fes Giyilmesi Kararı Ekim

1827 Navarin Deniz Muharebesi Eylül

1829 Yunanistan ‘ ın Bağımsızlığı

1838 İngiltere ile Ticaret Sözleşmesi ( Kapitülasyon olarak anılan gelişimin kökeni )

3 Kasım

1839 Tanzimat Fermanı; 1856 Islahat Fermanı

1870 Ziya Paşa , Dolaştım diyarı küfrü beldeler kâşaneler gördüm Mülk-ü İslamı gezdim sadece viraneler gördüm

1876 – 1908 2. Abdülhamit Dönemi 30 yıl 31 Ağustos 1876 2.Abdülhamit ‘in Tahta Çıkışı 23 Aralık

1876 Kanuni Esasi ve 1. Meşrutiyetin İlanı 31 Mart

1877 – 28 Haziran 1877 1. Meclisi Mebusan; 13 Aralık 1877 – 14 Şubat 1878 2. Meclisi Mebusan

1877 - 1878 Osmanlı – Rus Savaşı ( 93 Harbi ) 13 Şubat 1878 1. Meşrutiyetin Kaldırılması

1880 Jön Türkler , Genç Türkler , Genç Osmanlılar

1881 Duyunu Umumiye İdaresinin Kurulması, Mustafa Kemal ‘ in Doğumu

Haziran 1883 Alman Goltz Paşa‘ nın Osmanlı Ordusunda Görevlendirilmesi

2 Haziran 1889 İttihadı Osmani Cemiyeti İttihad-i Osmani Cemiyeti,

2 Haziran 1889’da Askeri Tıbbiye’nin bahçesinde toplanan İshak Sükûti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Çerkez Mehmed Reşid adındaki dört öğrenci ile ve sonradan onlara katılan Hüseyinzade Ali Bey, Konyalı Hikmet Emin Bey, Cevdet Omsan, Kerim Sebatî, Mekkeli Sabri Bey, Selanikli Nazım Bey, Şerafettin Mağmumi, Giritli Şefik tarafından kurulmuştur. Daha sonra İttihat Terakki adını almıştır. Önemli Not : Bu Cemiyetin Kurucularının hiçbiri Türk değildir!

21.10.1889 2. Wilhelm ‘ in 1. İstanbul ziyareti; 1890 Hamidiye Alaylarının Oluşturulması

05.10.1898 2. Wilhelm‘in 2. İstanbul ziyareti; 1902 Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Prens Sabahattin; 1902 Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti, Ahmet Rıza 1904 Yusuf Akçura, 1904 yılında yayınladığı “Üç Tarzı Siyaset” adlı makalesinde, Osmanlıcılığa ve İslamcılığa karşı, ırkçılığa dayalı Türk milliyetçiliğini önermiştir. Bu görüş Türk ırkçılarının manifestosu olarak kabul edilir.

Eylül 1906 Osmanlı Hürriyet Cemiyeti; Eylül 1907-Nisan1908 Osmanlı Ahrar Fırkası (Ahrar Fırkası , Fırka-i Ahrar )

27 Eylül 1907 Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile Osmanlı Hürriyet Cemiyetinin birleşmesi ve Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması

29 Ekim 1907 , Mustafa Kemal ‘ in Osmanlı İTC ‘ ye üye olması 29 Aralık 1907 2. Jön Türk Kongresi Bildirgesi

1908 Bulgaristan‘ın Bağımsızlığını ilan etmesi 24 Temmuz 1908 İttihatçıların Başkaldırısı sonucu 2. Meşrutiyet için Padişah Fermanı, İttihat ve Terakki ‘nin fiilen İktidarı

4 Aralık 1908 – 18 Ocak 1912 3. Meclisi Mebusan

1909 -1918 İttihat Terakki İktidarı Dönemi 10 yıl; 6 Nisan 1909 Gazeteci Hasan Fehmi Cinayeti

13 Nisan 1909 31 Mart Vakası; 19 Nisan 1909 Selanik’teki Hareket Ordusunun İstanbula Girmesi, Başında Kurmay Başkanı Mustafa Kemal var

27 Nisan 1909 2. Abdülhamit‘in tahttan indirilmesi, 5. Mehmed Reşat ‘ın yerine geçmesi

8 Ağustos 1909 Kanuni Esasi‘de yapılan radikal değişikliklerle Padişah yetkisinin sembolik düzeye indirilmesi

1910 Ahmet Samim Suikasti; Eylül 1911 Hürriyet ve İtilaf Partisi; 1911 Zeki Bey Suikasti

1911 Trablusgarp Savaşı; Şubat 1912 Seçimleri ( Sopalı Seçimler ); 18 Nisan 1912 – 5 Ağustos 1912 4. Meclisi Mebusan

8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913 Balkan Savaşları, Balkan Muhacirleri; 1912 Arnavutluk‘un Bağımsızlığı

1913-1914 Rumların Ege Bölgesinden Tedhiş Yoluyla Adalara ve Yunanistan’a Kaçırtılması ( 200.000 Rum ) ve Mallarının Talanı; Celal Bayar

23 Ocak 1913 Babıali Baskını ( Darbesi ), İttihat ve Terakki‘nin Resmen İktidarı

Bâb-ı Âli Baskını: Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli'nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki'nin eline geçmiştir.

17 Kasım 1913 Enver Paşa‘nın Teşkilatı Mahsusa‘yı kurması; 14 Aralık 1913 Otto Liman von Sanders‘in ( Daha sonra Çanakkale Savaşlarını yönetecektir ! ) İstanbul‘a gelmesi

1914 – 21 Aralık 1918 5. Meclisi Mebusan

28 Temmuz 1914 1. Dünya Savaşının Başlaması; Osmanlı Kayıpları: 250.000‘i Çanakkale‘de olmak üzere 400.000 Ölü, 1.000.000 Yaralı ve Esir, Asker Sayısı: 2.000.000.

10 Ağustos 1914 Goben ve Breslau Alman Savaş Gemilerinin Çanakkale Boğazına girmeleri

28-29 Ekim 1914 Rus Limanlarının Osmanlı Donanmasına katılan 2 Alman Savaş Gemisi tarafından bombalanması

Aralık 1914 Sarıkamış Faciası, 90.000 Askerin donarak ölmesi

1914 – 1918 Amele-Ölüm Taburları;

19 Şubat 1915 – 9 Ocak 1916 Çanakkale Deniz / Kara Savaşları, Komutanı: Alman Liman von Sanders, (252.000 Türk Askeri cephede öldü)

24 Nisan 1915 "24 Nisan gecesi, İçişleri Bakanı Mehmet Talat Bey'in verdiği talimatla İstanbul'da 220 Ermeni aydın evlerinden gözaltına alındı. Bu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey yürüttü.

14 Mayıs 1915 Ermeni Tehciri Kanunu; 800.000 Ermeni‘nin imhası

1916 2. Abdülhamit‘in Ölümü; 11 Temmuz 1917 General Falkenhein‘in kurulan Yıldırım Orduları Grubunun Komutanlığına getirilmesi; 15.10.1917 2. Wilhelm ‘in 3. İstanbul ziyareti

3 Temmuz 1918 Sultan Reşat‘ın Ölümü; 4 Temmuz 1918 -1922 Son Padişah Vahdettin‘in tahta çıkması

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Mütarekesi; 31 Ekim – 7 Kasım 1918 Mustafa Kemal‘in Yıldırım Orduları Komutanlığına getirilmesi

23 Ocak 1919 Yemen/Hicaz Cephesi, halk arasında Yemen Cephesi adıyla da anılır. 1917 Şubatında Hicaz Seferi Kuvvetleri'ne atanmak üzere, Şam'a gelen Mustafa Kemal Paşa, Hicaz'ın boşuna savunulmayıp boşaltılmasını istedi. Manevi sebeplerden dolayı bu istek uygulanmadı. Komutanlık ataması da yapılmadı. Bin bir güçlükle Medine'yi, Yemen'i, Asir'in kuzeyini I. Dünya Savaşı sonuna kadar savunan 7. Kolordu Mondros Mütarekesi'nden bir müddet sonra, 23 Ocak 1919'da teslim oldu.

1 Kasım 1918 İttihat ve Terakki‘nin son Kongresi 1-2 Kasım Gecesi 1918 Talat, Enver, Cemal Paşaların ( Üç Paşalar ) ve beraberlerindekilerin ( Bedri Bey, Cemal Azmi Bey, Dr. Bahattin Şakir, Dr. Nâzım ve Dr. Rusûhi Beyler ) Alman Denizaltısı ile Karadeniz Sivastopol ‘a kaçışları

13 Kasım 1918 – 6 Ekim 1923 İstanbul‘un İtilaf Devletlerinin 55 Savaş gemisi ile İşgali

14 kasım 1918 Mustafa Kemal‘in İstanbul’ a gelerek Pera Palas‘da ikameti ve İngiliz Valiliği Talebi İddiaları: "Eğer İngilizler Anadolu için sorumluluk kabul edecek olurlarsa Britanya idaresinde bulunan tecrübeli Türk valileri ile işbirliği halinde çalışmak ihtiyacını duyacaklardır. Böyle bir selahiyet dâhilinde hizmetlerimi arzedebileceğim münasip bir yerin mevcut olup olmayacağını bilmek isterim..."

Aralık 1918 Adana , Mersin , Maraş bölgelerinin Fransızlar tarafından işgali

2 Aralık 1918 Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin ( eski İttihat Terakki Örgütler ) çeşitli Bölgelerde Kurulması

16 Aralık 1918 Divanı Harbi Örfi Mahkemesinin Kuruluşu; 14 Ocak 1919 Wilson Prensipleri Cemiyeti, Amerikan Mandası Düşüncesi ve Halide Edip Adıvar; 1919 -1922 Divanı Harbi Örfi Mahkemelerinde 62 adet davada 86 kişi yargılanmıştır, 19 idam cezası ( Üç Paşalar dahil ) ve bunlardan üçünün infazı 5 Şubat 1919 Karakol Cemiyeti; Kara Kemal ve Kara Vasıf 2 Mart 1919 Kazım Karabekir Paşa‘nın Erzurum‘daki 15. Kolordu Komutanlığına atanması ve Anadolu‘ya geçmesi

Mart 1919 – Ekim 1920 Malta Sürgünleri ( 100 kişi ); 28 Mart 1919 İtalyan Birliklerinin Antalya‘ya çıkması

10 Nisan 1919 Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey‘in ve Erzincan‘da otelcilik yapan Hafız Abdullah Avni‘nin Ermeni Tehciri Suçları nedeniyle idamları (Tehcir Suçlusu Diyarbakır Valisi Dr. Reşit Bey yakalanacağını anlayınca tabancasıyla intihar etmiştir.)

15 Mayıs 1919 İzmir Yunan İşgali; 1919 – 1938 M. Kemal Atatürk Dönemi 20 yıl

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal ‘in Padişah Vahdettin tarafından İngilizlerin de onayı ile 9.Ordu müfettişi olarak bir gemi ile Anadolu‘ya gönderilmesi ve Samsun'da karaya çıkması

Mayıs 1919 Kuvvayı Seyyare Lideri Çerkez Ethem‘in ve Kuşçubaşı Eşref‘in Yunan işgaline karşı direnişi

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi; Milli Mücadele Kararları ( Milli Mücadele‘de toplam Türk kayıpları yaklaşık 10.000 kişi, bir kaynağa göre 9.167, bir başka kaynağa göre 13.000 )

8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal‘in İstanbul Hükümeti‘ne istifasını bildirmesi; 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi, Heyeti Temsiliye

30 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Paşa ve Refet Bele Bey‘in Tutuklanma Talebi ve Kazım Karabekir‘in karşı çıkması: Erzurum Kongresi devam ederken 30 Temmuz 1919 günü Damat Ferit Hükümeti’nin Harbiye Nazırı Nazım Paşa, 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’ya şifreli bir telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bele’nin derhal tevkif edilerek İstanbul’a gönderilmesini istedi. Telgrafın metni şöyleydi: “Erzurum’da 15. Kolordu Komutanlığına, Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey’in Hükümet kararma muhalif fikir ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanması ve İstanbul’a gönderilmeleri Babiâli’ce tensip olunup mahalli memuriyete lazım gelen emir verildiğinden kolorduca da ciddi yardımda bulunulması ve neticeden malumat verilmesi rica olunur. Merkez Dairesi 2733, Harbiye Nazırı Nazım” Kâzım Karabekir Paşa, 30 Temmuz tarihli telgrafa yine şifre ile şu cevabı verdi: “Erzurum, 1 Ağustos 1919, Harbiye Nezaretine 30. 7. 1919 Merkez dairesi 2773 sayılı şifreye cevap. Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey’in Hükümet kararına muhalif hal ve hareketlerinden dolayı yakalanmalarıyla İstanbul’a gönderilmeleri hakkında mahalli memuriyete emir verildiği için kolorduca ciddi yardımda bulunulması emir buyuruluyor. Hükümet kararları ve siyasetinin ne olduğunu bilmiyorsam da Erzurum’da bulunan Mustafa Kemal Paşa’nın fiil ve hareketlerinde vatan ve milletin maksat ve menfaatlerine ve mevcut konulara muhalif sayılabilecek hiçbir hal ve hareketinin olmadığını görüyorum... Mustafa Kemal Paşa gibi Memlekette namusuyla ve seçkin askeri vatanseverlik ve hizmetleriyle tanınmış ve askerin de pek ziyade hususi hürmetini kazanmış, bilhassa 20 gün evvel memleketin yarısına kumanda etmiş olan hal ve hareketlerinde vatan ve millet menfaatlarına aykırı hiçbir şey hissedilmeyen ve görülmeyen bir zatın tevkifine kanuni bir sebep olmayacağı ve... halk ve ordu gözünde de iyi bir hareket olarak telakki edilemeyeceği için kendisini tevkif ve kolorduca bunun için yardımda bulunulmasına halin ve vaziyetin katiyen müsait olmadığını arz ederim”.

4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri.. Cemiyet daha sonra Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır

Ekim 1919 – Haziran 1920 Anzavur İsyanları ve Kuvayı İnzibatiye; 20 -22 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri ve Protokolü. Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Sivas Kongresi Temsil Heyeti adına Başkan Mustafa Kemal Paşa, Rauf (Orbay) ve Bekir Sami (Kunduh) Beyler arasında Amasya'da görüşmeler yapıldı. Amasya görüşmesi ve imzalanan protokoller, Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin İstanbul Hükümeti'nce tanınması bakımından önemlidir. Yapılan toplantılar sonunda, önemli kararlar ve hükümler içeren, üçü açık ve ikisi gizli beş protokol hazırlanıp kabul edildi

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal‘in Ankara‘ya Gelişi; 12 Ocak 1920 – 11 Nisan 1920 Son ( 6. ) Meclisi Mebusan

28 Ocak 1920 Misaki Milli‘nin son Meclisi Mebusan tarafından yayınlanması; 15 Mart 1920 İtilaf Devletlerinin Milliyetçi Direniş‘e karşı İstanbul'u ablukaya alması 16 Mart 1920 İstanbul‘da İtilaf Devletlerinin Letafet Apartmanı katliamında 8 Askeri öldürmeleri Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın evinin basılması ve Paşanın öldürülmesi

23 Nisan 1920 TBMM Açılışı, Muhalif 2. Grup‘da Hüseyin Avni Ulaş; 27 Nisan 1920 Fevzi Çakmak‘ın Ankara‘ ya gelişi ve Mustafa Kemal tarafından törenle karşılanması

29 Nisan 1920 2 numaralı Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin Kurulması

11 Mayıs 1920 Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey Başkanlığında bir Heyet‘in Moskova‘ya gitmesi
24 Mayıs 1920 Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki idam kararının Vahdettin tarafından tekrar yargılanma koşuluyla onaylanması. İlk 6 idam mahkumu : Mustafa Kemal, Kara Vasıf, Ali Fuat Paşa, Ahmet Rüstem, Dr. Adnan ve Halide Edip.
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması
10 Eylül 1920 Bakü‘de Mustafa Suphi‘nin Lideri olduğu TKP‘nin Kuruluşu
11 Eylül 1920 – 1927 İstiklal Mahkemeleri ( 3 Ali , Kel Ali Mahkemeleri ) İnfazları
18 Ekim 1920 Mustafa Kemal‘in talimatı ile Türk Komünist Fırkasının kurulması, 3 ay sonra kapatılmıştır.
9-11 Ocak ve 27 mart -1 Nisan 1921 tarihli 1. ve 2. İnönü Çatışmaları, küçük çaplı Yunanlılar ile çatışmalar

22 Ocak 1921: Mustafa Suphi ve Arkadaşlarının boğazlanmalarından (29 Ocak ) sadece bir hafta önce 22 Ocak 1921’de meclis kürsüsünden Mustafa Kemal şunları söylemişti: “(...) İşte bu serseriler (...) Türkiye Komünist Fırkası diye bir fırka teşkil etmişlerdir ve bu fırkayı teşkil edenlerin başında da Mustafa Suphi ve emsali bulunmaktadır. Bunlar (...) kendilerine para veren, kendilerini himaye eden ve bunlara ehemmiyet atfeden Moskova’daki prensip sahiplerine yaranmak için bir takım teşebbüsatı serseriyanede bulunmuşlardır (...) Bu suretle memleketimize, milletimize hariçten komünizm cereyanı sokulmaya başlanmıştır...”
28 Ocak 1921 Mustafa Suphi, Karısı ve Arkadaşlarının katli, Yahya Kaptan‘ın cinayetlerdeki rolü

15 Mart 1921 Talat Paşanın Tehleryan isimli Ermeni tarafından Berlin‘de öldürülmesi

5 Ağustos 1921 Başkumandanlık Kanunu; 7 Ağustos 1921 Tekâlif-i Milliye Emirleri; 23 Ağustos – 14 Eylül 1921 Sakarya Savunma Savaşı ve Geri Çekilme

6 Aralık 1921 Said Halim Paşa‘nın Roma’da Ermeniler tarafından öldürülmesi

1921 Koçgiri İsyanı 17 Nisan

1922 Dr. Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Bey’ in Berlin‘de Ermenilerce öldürülmeleri; 21 Temmuz 1922 Cemal Paşa‘nın Tiflis‘de 2 Ermeni tarafından öldürülmesi
4 Ağustos 1922 Turancı Enver Paşa ‘ nın Ruslarla Çarpışmada Ölümü;
26 – 30 Ağustos 1922 Afyon Dumlupınar Çatışması ve Büyük Taarruz
9 Eylül 1922 Türk Ordusunun İzmir’e girişi; 1922 İzmir Yangını, Sakallı Nurettin Paşa.. 
13 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi; Kasım 1922 Lozan Barış Konferansı; 1 Kasım 1922 TBMM ‘ nin Hilafeti Saltanatdan ayırması ve Saltanatın Kaldırılması
6 Kasım 1922 Gazeteci Ali Kemal ‘ in linç edilmesi , Sakallı Nurettin Paşa..

17 Kasım 1922 Vahdettin ‘ in İngiliz Zırhlısı ile Malta ‘ ya gidişi; 18 Kasım 1922 Abdülmecit ‘in TBMM ‘ nin çoğunluk oyları ile Halife seçilmesi
17 Şubat – 4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi ; 27 Mart 1923 Muhalif Mebus Ali Şükrü Bey Cinayeti ve Katili Mustafa Kemal ‘ in Fedaisi Topal Osman Olayı
24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması, Türk – Yunan Din temelli Mübadele,

9 Eylül 1923 Halk Fırkası Kuruluşu; 6 Ekim 1923 İşgal Kuvvetlerinin İstanbul ‘ dan Ayrılması
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı; 3 Mart 1924 Hilafetin kaldırılması ve Saltanat Ailesi Mensubu 155 kişinin yutdışına çıkarılması
25 Eylül 1924 Ziya Gökalp ‘ in Ölümü ( Ana Eseri : Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak )
10 Kasım 1924 Cumhuriyet Halk Fırkası; 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ‘ nın Kuruluşu. Kurucular : Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar. Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan beş veya yedi kişilik kadronun Mustafa Kemal ve İsmet İnönü hariç tüm üyeleri, Terakkiperver Fırka'nın kurucu ve liderleri arasında yer almıştır. Mustafa Kemal, Nutuk'ta Terakkiperver Fırka kurucularını cumhuriyet düşmanlığı, saltanatçılık, halifecilik, İngiliz yandaşlığı, isyan kışkırtıcılığı ve vatan hainliği ile suçlar.

1925 -1938 Nazım Hikmet ‘ e açılan davalar • 1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası • 1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası • 1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası • 1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası • 1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası • 1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası • 1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası • 1933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası • 1936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası • 1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası • 1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası

13 Şubat 1925 Şeyh Sait İsyanı, Bediüzzaman Saidi NursMart ; 1925 Takriri Sukun Kanunu
5 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ‘ nın kapatılması ; 28 Kasım 1925 Şapka Kanunu ve buna Direniş ile İdamlar ve Cezalar : Şapkaya direndikleri gerekçesiyle, başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere, Rize'de 8, Maraş'ta 7, Erzurum'da 13, Sivas'ta 3, Kayseri ‘ de 4 , İskilip'te 2, Menemen'de 28 olmak üzere, diğer yerlerle birlikte toplam 78 kişi idam edildi . İdam edilenlerden birisi Şalcı Bacı isimli dul ve yoksul bir kadın. Hatun kişinin şapka ile ne işi olabilir savunmasına aldırılmadan , kadın kimliği başına çuval geçirilerek gizlenmiş ve asılmıştır.

12 Aralık 1925 “Atma Hamidiye atma, şapka da giyeceğiz...” ( Şapkaya direnen Rize Halkının bombalanması , 8 idam )
Ocak 1926 Şapkaya Muhalif İskilipli Atıf Hoca ‘ nın İstiklal Mahkemesi Kararı ile idam edilmesi
27 Haziran 1926 Ermeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen veya Bu Uğurda Suver-i Muhtelife ile Düçar-ı Gadrolan Ricalin Ailelerine Verilecek Emlak ve Arazi Hakkında Kanun 14 Temmuz 1926 Mustafa Kemal ‘ e karşı İzmir Suikastı gerekçesiyle 14 kişinin idamı ( toplam idam 19 kişi ) , Kazım Karabekir ‘in tutuklanması , bu idamlarla Atatürk ' ün siyasi muhalifleri ( birçoğu Kurtuluş Savaşında kendisini destekleyenler de dahil) ortadan kaldırılmış oldu.

26 Ağustos 1926 Dr. Nazım ‘ ın Mustafa Kemal ‘e İzmir suikastı nedeniyle İstiklal Mahkemesinde yargılanıp idam edilmesi
1926-1930 Kürt Ağrı Ayaklanmaları;
15-20 Ekim 1927 Nutuk ( 36,5 saat sürmüş ve 6 günde , Mustafa Kemal tarafından CHP ‘ nin 2. Kurultayında okunmuştur )
13 Ocak 1928 Vatandaş Türkçe konuş!, 13 Ocak 1928'de Türkiye'deki hukuk öğrencilerinin başlattığı ve 1930'lar boyunca devam eden, hükûmet destekli, azınlıkların kendi dillerini konuşmalarını engellemeyi amaçlayan kampanyadır. Kampanya sırasında bazı ilçelerde Türkçenin dışında başka bir dil konuşan insanlara çeşitli para cezaları verilmiştir.[Kampanya, 27 Mayıs 1960 ihtilâlini takip eden ağustos ayında üniversite öğrenci birlikleri tarafından tekrar azınlıkları hedef alan bir kampanya şeklinde başlatılsa da, bu kampanyanın ömrü mevsimin yaz olması ve İstanbul'da turistlerin fazlalığı ve bu nedenle ülke ekonomisini zarara uğratacağı gerekçesiyle kısa süre sonra sona erdi.
1 Kasım 1928 Harf Devrimi ile Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş
12 Ağustos 1930 Mustafa Kemal ‘ in desteği ile Serbest Cumhuriyet Fırkası ‘nın Kuruluşu

21 Eylül 1930 Adliye Vekili (Adalet Bakanı) Mahmut Esat Bozkurt, 21 Eylül 1930′da Son Posta gazetesine şöyle bir demeç verir: “Benim fikrim, kanaatim şudur ki, bu memleketin kendisi Türktür. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır.” Bozkurt, Kemalizmin ideologlarından biri olması nedeniyle önemli bir isimdir ve hâlen Medenî Kanun’u getiren adam, büyük bir hukukçu olarak devlet törenleriyle anılmaktadır. Bozkurt’un tek faşist-ırkçı çıkışı bu değil tabi

16 Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası ‘ nın Kapanması; 23 Aralık 1930 Menemen Olayı ve 28 kişinin idamı; 15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu ‘ nun kurulması

22 Mayıs 1932 Kemalist Türkiye'den Faşist İtalya'ya selam! ( İnönü ‘ nün İtalya ziyareti ile ilgili Cumhuriyet gazetesinin başlığı ) 2-11 Temmuz 1932 1.Türk Tarih Kongresi ( Türk Tarih Tezi , Afet İnan )

12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyeti ‘ nin Mustafa Kemal ‘ in direktifi ile kurulması , 1936 ‘ da Türk Dil Kurumu adını almıştır , Güneş Dil Teorisi
29 Mayıs 1932 İsviçreli Profesör Alfred Malche ‘ nin İstanbul Darülfünü hakkında rapor hazırlaması
23 Nisan 1933 Okullarda söylenen Ant : yıllarca okullarda her sabah okuduğumuz andımızı yazan milli eğitim eski bakanıdır. Reşit Galip cumhuriyetin ilanın onuncu yılında, 23 Nisan 1933 sabahı çocuklarıyla bayramlaşırken bu metni çocuklarına söylemiştir. daha sonra yayınladığı bir genelge ile bu andın okullarda söylenmesini emretmiştir.

6 Haziran 1933 İstanbul Darülfünü kapatılarak İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür , Almanya Nazi Yönetiminden kaçan 15 Alman Profesör ve Uzman görevlendirilmiştir , İstanbul Darülfünun ‘ un 155 kişilik kadrosundan 96 kişi kadro dışı bırakılmıştır.
14 Haziran 1934 İskan Kanunu; 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu; 24 Kasım 1934 TBMM tarafından, Mustafa Kemal ‘e "Atatürk" soyadı verilmesi
1934 Trakya Olayları ( Yahudilere Baskılar ) 

1935 Çıkarılan bir yasayla, kapitalist sömürü düzenine karşı işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı “Bahar ve Çiçek Bayramı” olarak ilan edilmiş ve rüşvet olarak da işçi sınıfına o gün için bir günlük “istirahat” izni verilmiştir! Bu, işçi sınıfının tarihsel hafızasını zayıflatmayı amaçlıyordu

1935 Cumhuriyet Halk Fırkası ‘ nın adının Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmesi 1935 Atatürk Muhalifi Dr. Rıza Nur ‘ un anılarını ( Hayatım ve Hatıratım) British Museum'a, 1960 yılına kadar yayımlanmamak kaydıyla göndermesi
9 Ocak 1936 Ankara Üniversitesine bağlı TDCF ‘ nin kuruluşu; 20-25 Eylül 1937 2. Türk Tarih Kongresi ( Türk Tarih Tezi )
1938- 1950 Kemal Tahir ve Nazım Hikmet ‘ in 12 yıllık hapis hayatları

1938 Dersim Katliamı , Seyit Rıza ( Resmi rakamlarla ölü sayısı : 13.806 kişi , 11.683 kişi de sürüldü ) , Not : Ölü sayısı için 40.000 iddiaları var. Dersim Bombacısı Atatürkün Manevi Türk Kızı ( Ermeni kökeni gizli tutulmuştur ! ) Sabiha Gökçen.
10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk ‘ ün Ölümü 1939 – 1950 İnönü Dönemi 10 yıl
1939 2. Dünya Savaşı; 1942 Varlık Vergisi , Aşkale Çalışma Kampları; 1943 Orgeneral Mustafa Muğlalı Katliamı: 33 Köylünün Katledilmesi ( 33 Kurşun Şiiri )
1943 Talat Paşa ‘nın kemiklerinin Berlin ‘ den İstanbul Şişli ‘ de Hürriyeti Ebediye Tepesine nakli; 12 Haziran 1945 Dörtlü Takrir

4 Aralık 1945 Tan Gazetesi Baskını , Zekeriya Sertel ve Eşi Sabiha Sertel
1945 İsmet İnönü ' nün oğlu Ömer İnönü Katil Zanlısı. Haberler, Muzaffer Kayalıbay adlı vatandaşın 1945 yılında, Taksim’deki bir kavgada yaralandığını ve sonra da arabayla ezilerek öldüğünü duyuruyordu. Katil Zanlısı Ömer İnönü.

16 Ekim 1945 Ankara Cinayeti : Genel Kurmay Başkanı Kazım Orbay’ın oğlunun bir doktoru öldürmesi ve sonrasındaki gelişmeler
1946 Demokrat Partinin Kuruluşu ; 21 Temmuz 1946 İlk Çok Partili Genel Seçim; 1947 Karayolları Seferberliği 1948 , 16 Subay ‘ın ABD ‘ye Özel Harp Eğitimi için gönderilmesi : Daniş Karabelen , Turgut Sunalp , Alpaslan Türkeş , Suphi Karaman , Fikret Ateşdağlı , ...ve diğerleri.

Nisan 1948 Sabahattin Ali Cinayeti

1948 – 1951 Marshal Planı ve Yardımı ; 14 Mayıs 1950 Genel Seçimler ; 1951 -1960 Menderes Dönemi 10 yıl ; Temmuz 1950 – Temmuz 1953 Kore Savaşına Askeri Birliklerin gönderilmesi
25 Temmuz 1951 , 5816 sayılı Atatürk ‘ ün Anısını Koruma Kanunu
1951 Nazım Hikmet ‘ in vatandaşlıktan çıkarılması; 1952 Nato ‘ya giriş; 27 Eylül 1952- 1967 Seferberlik Tetkik Kurulu ; Sabri Yirmibeşoğlu ‘ nun Eylemleri (6-7 Eylül muhteşem provakasyon , Kıbrısta Cami yakma , Turgut Özal ‘ a suikast ve zehirleme )

2 Mayıs 1954 Genel Seçimler; 10 Mayıs 1954 ABD ‘ nin 20 maddelik Üs ve Asker bulundurması Anlaşması; 1956 6-7 Eylül Olayları ( Azınlıkların mallarının tahribi ve yağmalanması ) 6-7 Eylül olaylarının olduğu sırada Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olan, 1988-1990 yılları arasında MGK genel sekreterliği yapan Sabri Yirmibeşoğlu, gazeteci Fatih Güllapoğlu'na verdiği röportajda 6-7 Eylül olayları hakkında şu demeci vermiştir. "6-7 Eylül de bir Özel Harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı. ( Bu sözleri Sabri Yirmibeşoğlu 21.09.2010 da bir televizyon kanalındaki röportajında yalanlamıştır) Mithat Perin, 1955'te yaşanan dehşet saatlerinin mimarı İstanbul Ekspres Gazetesi'nin sahibiydi. 30 bin tirajlı gazete, o gün 296 bin satıldı. Perin'in adı tarihe İstanbul'u karıştıran adam olarak geçti. Gerçekten de 5 Eylül günü Atatürk'ün evine bomba konmuştu konmasına ama bombayı koyan da iki Türk genciydi. Üstelik hiç de vatan haini değildi. Çünkü bu gençlerden biri geçtiğimiz yıllarda merkez valiliğinden emekli olacaktı. Hasarlar Türk basınına göre 11 kişi, bazı Yunan kaynaklarına göre 15 kişi öldürülmüştür. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Dilek Güven'in Sabah gazetesine verdiği röportaja göre ölü sayısının az oluşu gruplara "ölü olmasın" emri verilmesi sebebiyledir. Resmî rakamlara göre 30 kişi, gayriresmî rakamlara göre 300 kişi yaralanmıştır. Güven'e göre resmi rakamlara göre altmış olan tecavüze uğrayan ve utanmalarından veya korkmalarından dolayı şikayette bulunamayan kadın sayısının 400’e yakın olduğu tahmin edilmektedir. 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân saldırıya uğramıştır. Maddi hasarın, o günün değerine göre 150 milyon - 1 milyar Türk Lirası arasında olduğu tahmin edilmektedir. Demokrat Parti hükümeti zarara uğrayıp tescil ettirenlere toplam 60 milyon Türk Lirası cıvarında tazminat ödemiştir. Zamanın gazetelerine göre "asıl suçlu, Türkleri provoke eden Rumlardır". Halbuki 6-7 Eylül olaylarının sadece Kıbrıs'la ilgili olarak Rumlara yapılmış bir misilleme olmadığının bir göstergesi, tahrip edilen işyerlerinin sadece yüzde 59'u Rumlara aitken, kalan yüzde 17'sinin Ermenilere, yüzde 12'sinin Yahudilere ait olması, hatta dönmelere ve Müslüman olmuş Beyaz Ruslara ait mekânların bile saldırıya uğramasıdır.

27 Ekim 1957 Genel Seçimleri; 27 Mayıs 1960 Darbesi 1961 – 1980 Demirel Dönemi 20 yıl ; 1961 Anayasası 11 Şubat 1961 Adalet Partisi ‘ nin Kuruluşu ;
13 Şubat 1961 TİP ‘ in Kuruluşu
17 Eylül1961 Adnan Menderes ‘in İdamı ; 15 Ekim 1961 Genel Seçimler;
30 Ekim 1961 Türk işçilerinin Almanya Federal Cumhuriyeti'ne Gönderilmesine dair Anlaşma
1963 Talat Aydemir ve Arkadaşlarının Darbe Girişimleri ve İdamları
1963 AET ( Avrupa Ekonomik Topluluğu ) ‘ ye Başvuru 27 Kasım 1964 Süleyman Demirel AP ‘ nin Genel Başkanı 10 Ekim 1965 Genel Seçimler
1967-1994 Özel Harp Dairesi ( Seferberlik Tetkik Kurulu yerine geçmiştir )
1968 Öğrenci Hareketleri ;12 Ekim 1969 Genel Seçimler 15-16 Haziran 1970 İşçi Eylemi 9 Mart 1971 Ordu İçi Darbe 12 Mart 1971 Muhtırası 14 Mayıs 1972 Bülent Ecevit ‘ in CHP Genel Başkanlığına seçilmesi 23.01.1973 Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Yardımcısının Ermeniler tarafından öldürülmesi 1984 ‘ e kadar devam eden eylemlerde Ermeni ASALA örgütü tarafından 41 Türk Diplomat , Güvenlik Görevlisi ve İş Adamı öldürüldü.

1973 Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarının İdamı; 14 Ekim 1973 Genel Seçimler 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı
1 Mayıs 19771 Mayıs Provokasyonu ve Katliamı 5 Haziran 1977 Genel Seçimler
7 Mart 1978 Kenan Evren ‘ in Genel Kurmay Başkanı olması
16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi Katliamı
24 Mart 1978 Savcı Doğan Öz Cinayeti , Katil İbrahim Çiftçi
17 Nisan 1978 Malatya Olayları ve Katliamı
1978 Sivas Olayları ve Katliamı
8 Ekim 1978 Bahçelievler ‘ de 7 TİP li gencin hunharca öldürülmesi
27 Ekim 1978 PKK ‘ nın Kuruluşu , PKK (Partiya Karkeren Kürdistan-Kürdistan İşçi Partisi)
19 – 26 Aralık 1978 Kahramanmaraş Katliamı
1979 TÜSİAD’ın hükümete karşı gazete ilanları
1 Şubat 1979 Abdi İpekçi Cinayeti
24 Ocak 1980 , 24 Ocak Kararları
27 Mayıs 1980 Çorum Olayları ve Katliamı
19 Temmuz 1980 Nihat Erim ‘in öldürülmesi
22 Temmuz 1980 Kemal Türkler ‘ in Öldürülmesi
1980 darbe öncesi çok sayıda diğer siyasal cinayetler ( Çetin Emeç , Bahriye Üçok , ... ) 12 Eylül 1980 Darbesi
1981 -2000 Özal ve Anavatan Dönemi 20 yıl
12 Eylül 1980 İşkenceleri , Tutuklamaları , Sürgünleri ve İdamları
7 Kasım 1982 Darbecilerin Anayasa Halk Oylaması
20 Mayıs 1983 Anavatan Partisinin Kuruluşu
23 Haziran 1983 Doğru Yol Partisi ‘ nin Kuruluşu
6 Kasım 1983 Genel Seçimler
15 Ağustos 1984 PKK Eruh Baskını ;1985 Koruculuk uygulamaları , 40 kişi ile başlamış 67.000 kişiye kadar çıkmıştır
19 Temmuz 1987 – 2002 15 yıl süren Olağanüstü Hal ( OHAL) Dönemi
6 Eylül 1987 Halk oylaması ile Süleyman Demirel ve diğerlerinin Siyaset Yasaklarının Kalkması
29 Kasım 1987 Genel Seçimler
1987 AB ( Avrupa Birliği ) Tam Üyelik Başvurusu 18 Haziran 1988 Turgut Özal ‘ a Suikast ; Suikast Soruşturmasının Engellenmesi 9 Kasım 1989 Turgut Özal ‘ ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 15 Haziran 1991 Mesut Yılmaz ‘ ın Anavatan Partisinin Genel Başkanlığına seçilmesi 20 Ekim 1991 Genel Seçimler 1991 Özel Kuvvetler Komutanlığı ( Özel Harp Dairesi yerine geçmiştir )
24.01.1993 Uğur Mumcu Suikastı
17 Nisan 1993 Turgut Özal ‘ ın Ölümü 16 Mayıs 1993 Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı 13 Haziran 1993 Tansu Çiller ‘ in DYP Genel Başkanlığı ‘ na seçilmesi
1992 – 1996 Kürt Siyasal Faili Meçhul Cinayetler ( Jitem , Mehmet Ağar ,Hüseyin Kocadağ , İbrahim Şahin ,Yeşil , Çatlı , ve diğerleri )
1992 -1996 Hizbullah Eylemleri ve Katliamları ; İşkenceler , Mezar Evler 1993 Sivas (Madımak) Katliamı 3 Mart 1994 Kürt Milletvekilleri Orhan Doğan, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık , Mahmut Alınak ve Leyla Zana ‘ nın dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanmaları , 15 yıl hapis cezalarına çarptırılmaları
1994 Özel Kuvvetler Komutanlığı ( Özel Harp Dairesinin yerini almıştır )
Mart 1995 Gazi Mahallesi Katliamı
24 Aralık 1995 Genel Seçimler
09 Ocak 1996 Sabancı Suikastı
4 Ağustos 1996 Enver Paşa ‘ nın naaşının Hürriyeti Ebediye ‘ye getirilmesi
3 Kasım 1996 Susurluk Kazası Ocak 1997 Alman Spiegel ‘ in Şırıngalı Türk Bayrağı Haberi
7 Ocak 1997 Can Dündar ‘ın Show TV programında ilk defa Ergenekon Örgütünden bahsetmesi 28 Şubat 1997 Postmodern Darbe
15 Şubat 1999 Abdullah Öcalan ‘ ın yakalanması

Mart 1999 Fethullah Gülen ' in ABD ' ye gidişi 1999 AB Tam Üyelik Adaylığının Kabulü 18 Nisan 1999 Genel Seçimler; 16 Mayıs 2000 Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı 19 Aralık 2000 Hayata Dönüş Operasyonu Katliamı
2000 Adana Savcısı Sacit Kayasu ‘yun Kenan Evren hakkında dava açması ;2001 Sonrası AKP Dönemi 15 yıl
14 Ağustos 2001 AKP ‘ nin Kuruluşu 3 Kasım 2002 Genel Seçim 18 Aralık 2002 Necip Hablemitoğlu cinayeti 2005 AB Tam Üyelik Müzakerelerinin Başlaması
9 Kasım 2005 Şemdinli Olayları , Yaşar Büyükanıt : İyi Çocuklar
5 Şubat 2006 Rahip Santoro Cinayeti

17 Mayıs 2006 Danıştay Saldırısı
19 Ocak 2007 Hrant Dink Cinayeti ; 14 Nisan 2007 Cumhuriyet Mitingi 18 Nisan 2007 Malatya Zirve Yayınevi Katliamı 27 Nisan 2007 e- Muhtıra
4 Mayıs 2007 Başbakan Erdoğan / Genel Kurmay Başkanı Büyükanıt Dolmabahçe Görüşmesi
12 Haziran 2007 Ümraniye ‘ de bir sandık dolusu el bombalarının ele geçmesi ile Ergenekon soruşturmalarının başlaması
27 Haziran 2007 Anayasa Mahkemesi 367 Kararı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin engellenmesi
22 Temmuz 2007 Genel Seçimler 28 Ağustos 2007 Abdullah Gül ‘ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 15 Kasım 2007 Taraf Gazetesi ‘ nin Kuruluşu 14 Mart 2008 AKP Kapatma Davası Açılması 25 Temmuz 2008 İlk Ergenekon Davasının Açılması 2009 AKP ‘ nin Kürt Sorunu Açılımı 2009 Habur Süreçi , bir grup PKK mensubunun devlet ile yapılan mutabakatla Habur ‘ dan girişleri ve akabinde tutuklanmaları
5.01.2009 Nazım Hikmet ‘ in tekrar vatandaşlığa alınması 25.03.2009 2. Ergenekon Davası Nisan
2009 KCK Tutuklamaları ve Davaları 20.01.2010 Taraf Gazetesinde “Balyoz Harekat Planı “ ile ilgili haber Şubat 2010 İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası

12 Eylül 2010 Referandumu , Anayasa geçici 15. maddenin kaldırılması 19 Temmuz 2010 Balyoz Davası , tamamı asker 196 kişi hakkında dava açıldı

15 Mart 2011 Suriye İç Savaşının Başlaması 7 Nisan 2011 12 Eylül Darbe Soruşturması 12 Haziran 2011 Genel Seçimler Haziran 2011 Internette çıkan haberlerde Oslo ‘ da devletin PKK ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
14 Temmuz 2011 , PKK Silvan Saldırısı , 13 Güvenlik Görevlisinin ölümü
23 Kasım 2011 , Dersim Katliamı Özürü : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başbakanlık'ın Dersim olayları ile ilgili arşivini açıklayarak yaptığı konuşmada, 9 Ağustos 1939 tarihli bir belgede Dersim’de 13 bin 806 kişinin öldürüldüğünün ifade edildiğini, 23 Aralık 1938 tarihli bir başka belgede 11 bin 683 kişinin sürüldüğünü anlatan, altında İsmet İnönü’nün ve İskilipli Atıf Hoca’yı düzmece kararla İdam eden kişi olan Bayındırlık bakanı Ali Çetinkaya'nın imzası bulunan karardan söz ederek yaşananlar için devlet adına özür dilemiştir.

28 Aralık 2011 35 Kaçakcı Köylünün Uludere ‘ de uçaklarla bombalanarak öldürülmesi

5 Ocak 2012 İlker Başbuğ ‘ un tutuklanması 6 Ocak 2012 Gazete Haberi : Tutuklu General/Amiral sayısı : 58 görevi başında , 81 emekli ( TSK ‘ da mevcut Paşa sayısı 320 civarında ) 04.04.2012 12 Eylül Darbesi Davasının İlk Duruşması 12.04.2012 28 Şubat Postmodern Darbe Sorumluları Çevik Bir dahil 31 kişinin gözaltına alınması 16.04.2012 Mehmet Ağar ‘a verilen 5 yıl hapis cezasının onaylanması 25.04.2012 Mehmet Ağar’ın Cezaevine girmesi 27.04.2012 İrtica ile Mücadele Eylem Planı , Ergenekon 1 ve 2 davaları birleştirildi. 61 i tutuklu 256 sanık yargılanacak 22.05.2012 Birleşik Ergenekon Davasının 186. Duruşması yapıldı. 61 ‘ i tutuklu 256 sanık yargılanıyor 30.06.2012 Başbakan Erdoğan – BDP Milletvekili Zana Görüşmesi 9 Temmuz 2012 “Bahçelievler Katliamı davasının hükümlüleri, Ünal Osmanağaoğlu ile Bünyamin Adanalı, 3. Yargı Paketi’ne, kendilerinin de aralarında olduğu bazı eski ülkücüler için konulan özel düzenlemeyle cezaevinden kurtuldu. Ağustos 2012 PKK ‘ nın Şırnak ‘ da TSK ile uzun süreli çatışmaları 28.08.2012 BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş : “Şemdinli-Çukurca arasındaki 400 kilometrelik alan PKK denetiminde. Ordu ancak havadan destek yapabiliyor.” 30.08.2012 Can Dündar’ın Milliyet köşe yazısından : 362 general ve amirali bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 68 general ve amiral tutuklu... 12.09.2012 Hapishanelerde Abdullah Öcalan ‘ a Tecridin kaldırılması ve Ana Dilde Eğitim Talepleri ile Açlık Grevlerinin Başlaması 21.09.2012 Balyoz Davası Kararı : Silivri’deki duruşma salonunda dün tarihi bir davanın kararı açıklandı. 365 sanıklı ‘Balyoz Planı’ davasında 3 komutana ‘ağırlaştırılmış müebbet’ verildi. 214 sanık 16 yıl, 28 kişi 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Rakamlarla Balyoz kararı 3: 20 yıl hapis cezası alan sanık sayısı ( Orgeneraller İbrahim Fırtına , Özden Örnek , Çetin Doğan ) 78: 18 yıl hapis cezası alan sanık sayısı 1: 15 yıl hapis cezası alan sanık sayısı 1: 6 yıl hapis cezası alan sanık sayısı 214: 16 yıl hapis cezası alan sanık sayısı 28: 13 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık sayısı 36: Beraat 3: Tefrik ------------------------- 1: Vefat eden ve davası düşürülen kişi 11.10.2012 Canlı yayında AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'na sinirlenen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, raporu yere attı. 21.10.2012 BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 28 Temmuz 2011 tarihinden beri avukatları ile görüştürülmeyen PKK Lideriı Abdullah Öcalan ile İmralı'da devlet heyetinin yeniden görüşmelere başladığını tahmin ettiğini söyledi. 1 Kasım 2012 Açlık Grevlerinin 50. Günü 2 Kasım 2012 Milliyet manşeti : Turgut Özal ‘ın otopsisinde yüksek oranlarda fare zehiri saptandı 18 Kasım 2012 Açlık grevlerinin , 67. gününde Abdullah Öcalan ‘ ın talebi ile grevin sonlandırılması 20 Kasım 2012 12 Eylül davasında Gata ‘ da tedavi gören Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ‘ nın savunmalarının video konferans ile alınması 15 Aralık 2012 Ahmet Altan ‘ ın “son yazı” ile Taraf Gazetesinden ayrılması 21 Aralık 2012 Başbakan : Abdullah Öcalan ile görüşüyoruz ! 03.01.2013 28 Şubat ve Tutuklu Çevik Bir ‘ in Suç Duyurusu nedeniyle Eski Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ‘ nın ifadesi alınıyor.Karadayı savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Karadayı’yı adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Adli kontrol kapsamında yurtdışına çıkış yasağı konulan Karadayı’nın, her hafta karakola giderek imza atması gerekecek. Karadayı tutuksuz olarak yargılanacak. 03.01.2013 Ahmet Türk , Abdullah Öcalan ile görüştü. 04.01.2013 İMRALI’DA SÜREN ‘SİLAH BIRAKMA’ MÜZAKERELERİNİ MİT MÜSTEŞARI FİDAN ANLATTI 07.01.2013 Fikret Bilanın makalesinden : Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller hakkında 1996 yılında hazırlanan MİT raporunda, 700 kişilik özel bir ekip kurdukları, Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’yla işbirliği yaptıkları, kurdukları özel örgütle uyuşturucu ve nükleer kaçakçılığı yaptıkları, faili meçhul cinayetlere karıştıkları gibi ağır iddialar yer alıyordu. 10.01.2013 PKK Sorumlusu 3 Kadın Fransa ‘ da başlarınndan vurularak faili meçhul cinayet ile katledildi. 17.01.2013 Çukurca’da patlayan ve TSK’ya ait olduğu iddia edilen mayınlar nedeniyle 7 askerin şehit olduğu olayla ilgili yargılanan Tuğgeneral Zeki Es için askeri savcı 25.5 yıl hapis cezası istedi ve TSK’dan çıkarılmasını talep etti 18.01.2013 Zirve Yayınevi davasında, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 20.01.2013 28 Şubat döneminin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, çok tartışılan Batı Çalışma Grubu'nun 'yasal' bir oluşum olduğunu ve Başbakan emriyle kurulduğunu anlattı. 23.01.2013 CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Meclisde 'Türk ulusuyla, Kürt milliyeti eşit olamaz' dedi. 24.01.2013 Mahkeme, Pınar Selek'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 3 kere beraat eden Pınar Selek , 9 Temmuz 1998 tarihindeki Mısır Çarşısı patlaması olayı nedeniyle aynı mahkemece müebbet cezaya çarptırıldı. 25.01.2013 Anadilde Savunma Hakkı yasalaşarak meclisden geçti. 31.01.2013 BDP'li 98 belediye başkanı yargılandıkları davada beraat etti 98 tane BDP'li Belediye Başkanı, 'Öcalan'ın cezaevi koşullarınıyla ilgili basın açıklaması yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti. 17.02.2013 Başbakan Erdoğan : “Bizde ayrım yok, bölücülük yok, bölgesel milliyetçilik yok, etnik milliyetçilik yok, dinsel milliyetçilik de yok. Kimse bizim karşımıza Kürtlükle, Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız” dedi. 13.03.2013 18 aydır PKK'nın elinde rehin olan 6 ‘ sı asker 8 kamu görevlisi serbest bırakıldı 21.03.2013 Nevruz Kutlamaları için Diyarbakır ‘ da 1 milyon kişi toplandı , Abdullah Öçalan ‘ ın mesajları okundu. 23.03.2013 PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Murat Karayılan: "23 Mart'tan itibaren ‘ateşkes’ ilan ediyoruz" "Parlamento ve hükümet komisyon oluşturup yasal zemini hazırlarsa geri de çekiliriz" 27.03.2013 Başbakan Erdoğan : "2023 Türkiye'sinde işin başında olsam eyalet sistemini düşünürdüm" 23.04.2013 “Yalova’dan light komutanlara ve NATO paşalarına selam söylüyorum.” CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, komuta kademesinin, BDP’lilerle aynı çatı altında olmamak için geçen yıla kadar boykot ettikleri 23 Nisan resepsiyonuna bu yıl katılmalarını eleştirirken yeni bir isim daha taktı.Bazı CHP’lilerin askerlere isim takma merakı önce Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum’la gündem olmuştu. Yargı süreçleriyle art arda darbe yiyen askerler için, “Meğer kağıttan kaplanmış. O koca ağacı hop diye yıktılar” demişti Batum. 25.04.2013 İsmail Karayılan : Kandil ‘ de yapılan Basın Toplantısı ile geri çekilmenin 8 Mayıs 2013 ‘ de başlayacağını açıkladı. 29.04.2013 Mehmet Ağar tahliye oldu Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar denetimli serbestlik yasası uyarınca tahliye edildi. 13.05.2013 Reyhanlı ‘ da Patlama : 50 ‘ den fazla ölü ve onlarca yaralı 16.05.2013 Swoboda'dan Kılıçdaroğlu'na: Misafirseniz kurallara uymak zorundasınız Swoboda, dün Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenledikleri ortak basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşar Esad’a benzetmesine tepki göstererek, toplantıyı terk etmişti. Bu olayın ardından ikilinin, Swoboda'nın makamında gerçekleşmesi planlanan görüşmesi de iptal edilmişti. ABHaber sitesine konuşan Swoboda, Brüksel’deki Esad kriziyle ilgili, "Erdoğan, Suriye halkına yönelik savaş ve teröre devam eden Esad'la kıyaslanamaz. AP Sosyalist Grubu Esad’ın Suriye politikasına karşıdır. Ve bir an önce yönetimi bırakmasını istiyoruz. Sivilleri katleden bir diktatörün Erdoğan ile kıyaslanması bizim savunduğumuz ilkelere terstir” dedi. Swoboda, “Erdoğan’ı eleştirebilirsiniz, Erdoğan halkın oyuyla iktidara gelmiş birisi. Kabul etsek veya etmesek de halkın oylarına anlayış göstermek durumdayız. Erdoğan’ın politikasını kabul etmeyebilir eleştirebilirsiniz. Ama diktatörle halkın oyuyla gelen arasında büyük fark olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ayrıca AP Sosyalist Grubu’nun Esad ile ilgili duruşu ve politikası belli. Bizim içim Esad eli kanlı bir diktatördür. Biran önce yönetimi bırakmalıdır. Esad ise halkın oyuyla iktidara gelen birisi değil. İki lider arasında büyük fark var. Bunu zaten yazılı açıklama yaparak ortaya koyduk. Erdoğan'ı Esad'la kıyaslayan herhangi bir açıklama bizce sadece yanlış anlamadır" diye konuştu. “MİSAFİRSENİZ KURALLARA UYMAK ZORUNDASINIZ” Kılıçdaroğlu’nun Esad-Erdoğan kıyaslamasını öğrendikten sonra CHP’den konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini belirten Swoboda,.”Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı geri çekmesini veya düzeltmesini istedik. Danışmanlarımız bu çerçevede bir formül bulmaya çalıştı. Ama olmadı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamayı geri çekmeyince önceden planlanan ikili görüşmemiz gerçekleşmedi. CHP Genel Başkanı bizim misafirimiz olarak buraya geldi. Grubumuza hitap etti. Logomuzun önünde böyle bir açıklamayı kabul edemeyiz. Sosyalist Grup bu konuda farklı görüşe sahip olduğu için tavır göstermek amacıyla Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemedim. Kılıçdaroğlu, AP Sosyalist Grubu logosu önünde Esad-Erdoğan kıyaslamasını yapmasını kabul etmemiz mümkün değil. Misafirseniz kurallara uymak zorundasınız. AP Sosyalist Grubu’nun kuralları belli" dedi. “CHP BÖLÜNMÜŞ DURUMDA” Swoboda sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi bakın. CHP’nin Türkiye’yi ileriye götürmesi, modern Türkiye için çalışması lazım. Gerilerde kalmaması lazım. CHP bölünmüş durumda. Türkiye’yi açıklığa kavuşturmak lazım. Türkiye’yi daha demokratik, Kürt sorunun çözüldüğü bir noktaya çekmek lazım. Kürt sorununun barışçı yollardan çözülmesi lazım. İç savaşa dahil olucu bir görüntü vermek iyi bir yöntem değil. CHP Türkiye'nin sorunlarının çözümü noktasına daha aktif olmalı engelleyici bir görünüm vermemeli. Kılıçdaroğlu yeni CHP için aslında çok çalışıyor. Bunu denedi. CHP’deki sorunları çözmeye çalışıyor. AP Sosyalist Grubu olarak bizim savunduğumuz değerler ve prensipler var. Bunlardan ödün veremeyiz. Dayanışma, sosyal değerler vs… CHP’nin iktidara gelmesi lazım. Bunun için ileriye bakan Türk halkını yanına çeken bir parti olmalı. Sonuçta şu soruyu sormak lazım. Eskisi gibi kalıp yola mı devam edeceksiniz. Yoksa ileriye bakan bir parti olarak mı yolunuza devam edeceksiniz. Eğer eskisi gibi yola devam edeceksiniz. İktidara gelmenizin çok zor olduğunu görmeniz gerek. Sonuçta CHP eğer iktidara gelmek istiyorsa değişmeli. Bu değişimi de CHP kendisi yapmak zorunda. CHP’nin yeni Anayasa ve Kürt sorunun çözümlenmesinde öncü rolü oynaması gerekiyor. Geçmişe değil ileriye bakan CHP’ye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.” 18.05.2013 CHP'den Swoboda'ya şok istifa mektubu! CHP, Avrupa Sosyalist Grup Başkanı Swoboda'ya mektup yazarak istifa etmesini istedi. Mektupta inanılmaz ağır ifadeler kullanıldı CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Ali Kılıç, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda’yı istifaya çağırdı. CHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gelişmelere ilişkin Swoboda’ya mektup yazdı. Mektupta, "Brüksel’de yaşanan hadise ve verdiğiniz tepki, her şeyden önce sosyal demokrat ve sosyalist düşünceye indirilmiş bir balyozdur" ifadesini kullanan Kılıç, şunları kaydetti. "Bıraktığı izler ne acıdır ki uzun yıllar silinmeyecektir. AP önünde de ifade özgürlüğü geçerli olmalıdır. Türkiye’nin ana muhalefet partisi liderinden sizin istediğiniz yönde bir açıklama yapmasını beklemeniz kendi içinizde yaşadığınız çelişkinin en net örneğidir. Kaldı ki sizin göreviniz de ifade ve düşünce özgürlüğünü korumak ve bunu yaygınlaştırmaktır." Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığı can pahasına ve büyük bedeller ödeyerek kazandıklarını, ne Swoboda’dan ne de "emperyalizmin figüranlığını yapanlardan" ders almayacaklarını, ders vereceklerini savunan Kılıç, şöyle devam etti: "Balkanlar’da soykırım yaşanırken, Irak’ta milyonlarca kadına tecavüz edilirken, insanlar katledilirken, Ortadoğu param parça edilip çıkarlar uğruna halklar birbirine kırdırılırken sıcak koltuğunuz size daha cazip geldi. Her insan onurlu bir şekilde anılmak ister. Bunun da tek yolu insan onuru adına mücadele vermekten geçer. Hayatınızda böyle bir fırsat bulunmaktadır. Eğer siz de tarihte onurlu olarak anılmak istiyorsanız işgal ettiğiniz o koltuğu bırakır ve hayatınızda övüneceğiniz ilk adımı atmış olursunuz." 23.05.2013 OHAL Valisi Hayri Kozakçıoğlu intihar etti. 01.06.2013 Taksim Gezi Parkı Protestoları yayıldı. 30.06.2013 Gül onayladı: Darbe maddesi tarih oldu TSK'nın vazife tanımı değişti TSK'nın Cumhuriyet'i koruma görevi bitti .6496 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 13 Temmuz'da Meclis'te kabul edildi. Yasal düzenleme Cumhurbaşkanlığı'na ise 22 Temmuz tarihinde gönderildi. Gül, Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından torba yasa olarak adlandırılan düzenlemeyi bugün onayladı. Yasa, yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Önceki yasanın 35. maddesinde yer alan "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi: Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" ifadesi yasadan çıkartıldı. Yeni yasada, TSK'nın vazifesi şöyle tanımlandı: "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır." Yeni askerlik tanımı Yasada, askerlik tanımındaki "Türk vatanını, istiklali ve Cumhuriyetini korumak" hükmü çıkarıldı. Yeni tanım, "Askerlik; Harp Sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir" şeklinde yapıldı. 05.08.2013 İlker Başbuğ'a müebbet hapis "Ergenekon" davasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon müebbet hapis; Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek ve Veli Küçük ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. CHP'li vekiller Mustafa Balbay 34 yıl 8 ay, Mehmet Haberal 12.5 yıl, Sinan Aygün ise 13.5 yıl hapis cezası aldı. Üç sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 17 tahliye Sanıklara verilen cezalar şöyle: İlker Başbuğ (Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral): Müebbet hapis Şener Eruygur (Eski Jandarma Komutanı emekli Orgenaral): Müebbet hapis Hurşit Tolon (Eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral): Müebbet hapis Alparslan Arslan (Avukat): İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Muzaffer Tekin (Emekli Yüzbaşı): İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 117 yıl hapis Veli Küçük (Emekli Tuğgeneral): İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 99 yıl hapis Doğu Perinçek (İşçi Partisi Genel Başkanı): Ağırlaştırılmış müebbet hapis Tuncay Özkan (Gazeteci): Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 22 yıl 6 ay hapis Dursun Çiçek (Emekli Albay): Ağırlaştırılmış müebbet hapis Hasan Iğsız (Eski 1. Ordu Komutanı): Ağırlaştırılmış müebbet hapis Nusret Taşdeler (Emekli Orgeneral): Müebbet hapis Mustafa Özbek (Sendikacı): Müebbet hapis Mehmet Eröz (Emekli Korgeneral): Müebbet hapis Durmuş Ali Özoğlu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis Kemal Kerinçsiz (Avukat): Ağırlaştırılmış müebbet hapis Fikri Karadağ (Emekli Albay): Ağırlaştırılmış müebbet hapis Sevgi Erenerol (Eski Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü): Müebbet hapis İbrahim Şahin (Eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili): 49 yıl 4 ay hapis Fuat Selvi (Emekli Albay): Müebbet hapis Hasan Ataman Yıldırım: Ağırlaştırılmış müebbet hapis Mustafa Dönmez (Emekli Yarbay): 49 yıl 2 ay hapis Arif Doğan (Emekli Albay): 47 yıl 3 ay Mehmet Haberal (CHP Milletvekili): 12 yıl 6 ay hapis Mustafa Balbay (CHP Milletvekili): 34 yıl 8 ay hapis Sinan Aygün (CHP Milletvekili): 13 yıl 6 ay hapis Fikret Emek (Emekli Binbaşı): 41 yıl 4 ay hapis Oktay Yıldırım (Emekli asker): 33 yıl 10 ay hapis Serdar Öztürk (Emekli Asker): 25 yıl 6 ay hapis Hikmet Çiçek (Aydınlık gazetesi yazarı): 21 yıl 9 ay hapis Mehmet Otuzbiroğlu (Koramiral): 20 yıl 6 ay hapis Adnan Bulut: 6 yıl 3 ay hapis Alaettin Sevim (Emekli Tuğamiral): 10 yıl hapis Adil Serdar Saçan (Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü): 14 yıl hapis Emekli Tuğamiral Alaattin Sevim: 10 yıl hapis Fatih Hilmioğlu (Eski İnönü Üniversitesi Rektörü): 23 yıl hapis Hasan Atilla Uğur (Emekli Albay): 29 yıl 3 ay hapis İsmail Hakkı Pekin (Emekli Korgeneral): 7.5 yıl hapis Ali Yasak: 6 yıl 3 ay hapis Yalçın Küçük (Yazar): 22 yıl 6 ay hapis Mehmet Demirtaş (Ümraniye'de 27 el bombasının ele geçirldiği gecekondunun sahibi): 22 yıl hapis Levent Göktaş (Emekli Albay): 23 yıl 9 ay hapis Noyan Çalıkuşu (Teğmen): 8 yıl 6 ay hapis Hıfzı Çubuklu (Emekli Tümgeneral): 9 yıl 6 ay hapis Mehmet Perinçek: 6 yıl hapis Adnan Akfırat: 19 yıl hapis Adnan Türkoy: 10 ay hapis Osman Yıldırım: 8 yıl 9 ay hapis Sedat Peker (Suç örgütü lideri): 10 yıl hapis Semih Tufan Gülaltay (Akın Birdal suikastinin azmettiricisi): 12 yıl hapis Levent Temiz (Eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı): 10 yıl hapis Turan Özlü: 9 yıl hapis Deniz Yıldırım (Eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni): 16 yıl 10 ay hapis Ferit Bernay (Eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü) : 10 yıl hapis Mustafa Abbas Yurtkuran (Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü): 10 yıl hapis Ferda Paksüt: 2 yıl 6 ay hapis Bedirhan Şinal: 18 yıl 8 ay hapis Kemal Alemdaroğlu (Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü): 15 yıl 8 ay hapis Zekeriya Öztürk (Emekli Astsubay): 19 yıl 6 ay hapis Özlem Usta: 6 yıl 3 ay hapis Muhittin Erdal Şenel (Eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri): 7 yıl 6 ay hapis Hayrettin Ertekin: 12 yıl hapis Sami Hoştan (Susurluk davası hükümlüsü): 10 yıl hapis Tuncer Kılınç (Eski MGK Genel Sekreteri): 13 yıl 2 ay hapis Ferit İlsever (İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı): 15 yıl hapis Mehmet Ali Çelebi (Teğmen): 16 yıl 6 ay hapis Boğaç Kaan Murathan: 17 yıl hapis Ergut Ersoy: 11 yıl 15 gün hapis Hayrettin Ertekin: 16 yıl hapis Vedat Yenerer (Gazeteci): 7 yıl 6 ay hapis Ünal İnanç (Gazeteci): 19 yıl hapis 1 ay hapis Güler Kömürcü: 7 yıl hapis Nusret Senem (Avukat): 20 yıl 3 ay hapis Emcet Olcayto: 13 yıl 2 ay hapis Fatma Cengiz: 11 yıl hapis Kemal Yavuz (Emekli Orgeneral): 7 yıl 6 ay Ergün Poyraz (Yazar): 29 yıl 7 ay hapis Serhan Bolluk (Eski Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni): 7 yıl 6 ay hapis Erol Manisalı: 9 yıl 8 ay hapis Kemal Aydın: 20 yıl 8 ay hapis Gürbüz Çapan (Eski Esenyurt Belediye Başkanı): 1 yıl 3 ay hapis Doç. Dr. Ümit Sayın (Adli Tıp Uzmanı): 4 yıl hapis Kemal Gürüz (Eski YÖK Başkanı): 13 yıl 11 ay hapis 01.09.2013 28 Şubat Cuntasının Yargılanması Başlıyor İddianamede, 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Aralarında emekli orgeneraller Çevik Bir, Erdal Ceylanoğlu, Çetin Doğan, Teoman Koman, Fevzi Türkeri ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Kamuran Orhon, MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 76 kişinin tutuklandığı soruşturma sırasında, tutuklananlardan Albay Mehmet Haşimoğlu, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. 06.09.2013 Poyrazköy davasının 8'i tutuklu 85 sanıklı 29. duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 09.09.2013 Hükümetin çözüm sürecinde adım atmaması nedeniyle PKK Türkiye dışına çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. 30.09.2013 Hükümet Demokratikleşme Paketini açıkladı. 03.10.2013 Ağar cezaevine dönecek , Faili meçhulden müebbet isteniyor. 08.10.2013 Erdoğan 'andımız'ın neden kaldırıldığını açıkladı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında "Andımız uygulaması 1933'te başladı. Metin yazarı tartışmalı bir isim olan doktor Reşit Galip'ti. Galip Türkçe ezan zulmününde yazarlarındandı. Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz." dedi “İlk ve orta okullarda ant uygulaması 1933 yılında başladı. Andımız olarak bilinen metnin yazarı son derece tartışmalı isim olan Reşit Galip'ti. Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarlarındandır. Ayrı Reşit Galip insanları kafa taslarına göre sınıflandıran sözüm ona bir bilim insanıydı" "Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz.""Geç de olsa andımız uygulamasını kaldırdık, geri kalmış ülke görüntüsünün önüne geçtik." 09.10.2013 Balyoz Davası Yargıtay ‘ da sonuçlandı . Balyoz davasında haklarındaki hüküm kesinleşen emekli subaylar, rütbelerini, aldıkları tüm devlet üstün hizmet madalyaları ve nişanları, kılıçlarını, kimlik kartlarını, orduevlerine ve askeri tesislere giriş haklarını kaybedecekler , Yargıtay 9. Dairesi, 361 sanığın yargılandığı “Balyoz” davasında 237 sanık için verilen kararları onadı. Daire, 88 sanığın mahkumiyet kararını bozdu. Cezaları onananlar arasında Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Bilgin Balanlı, Engin Alan, Ergin Saygun, Özden Örnek ve Dursun Çiçek de bulunuyor. 17.11.2013 Erdoğan ve Barzani ‘ nin Diyarbakır ‘ da Konuşmaları : Erdoğan ‘ ın ilk defa Kürdistan ‘ telaffuz etmesi 15.12.2013 Çelik: Yaptıklarının hesabını vermeden gitti: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Twitter hesabında, hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman ile ilgili açıklamalar yaptı. Çelik, "Koman yaptıklarının hesabını vermeden gitti." 17.12.2013 : Yolsuzluk Operasyonu : 3 Bakanın oğulları gözaltına alındı. 25.12.2013 : Emniyette büyük çapta değişikliklerden sonra 3 Bakan ‘ ın istifası , Bakan Oğullarının Tutuklanması , Fethullah Gülen Cemaati ile Hükümet arasında ciddi sürtüşmeler ve suçlamalar. 19 Haziran 2014 Balyoz'da tüm sanıklara tahliye Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyarak Balyoz sanıklarının tamamının tahliyesine karar verdiği bildirildi. 10.07.2014 Çözüm süreci kanunlaştı TBMM Genel Kurulunda görüşülen kamuoyunda ‘Çözüm Süreci’ olarak bilinen ‘Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı’ kabul edilerek yasalaştı. 15.07.2014 Balyoz Davasında Yeniden Yargılama . Anayasa Mahkemesi’nin haklarında ” hak ihlali var “ kararı verdiği 236 sanıklı Balyoz davasının yeniden yargılanmasına 3 kasım 2014 tarihinde başlanacak. 21.07.2014 Evren ve Şahinkaya'ya 'müebbetin' gerekçesi 12 Eylül davasının gerekçeli kararı açıklandı Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'yı, 765 sayılı TCK'nın "Devlet kuvvetleri aleyhine cürümler" başlıklı 146. maddesi uyarınca "müebbet hapis cezasına" çarptırmasının gerekçesini açıkladı. 12 Eylül davasının gerekçeli kararı açıklandı Mahkemenin 360 sayfalık gerekçeli kararında, Evren ve Şahinkaya ile avukatlarının, savunmalarında, "ülkedeki yaşanan ve bir türlü önlenemeyen anarşik olaylar nedeniyle milletin ve devletin bekası için 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, yönetime el koymak zorunda kaldıklarını" söyledikleri belirtildi. Ancak kendilerine verilen yasal yetki çerçevesinde görevi anarşi ve terörü önlemek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak olan askerlerin, o dönemki gelişmeleri bahane ederek siyasete yön vermeye çalıştığı vurgulanan gerekçeli kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Ülkenin, devletin, milletin bekasını sadece kendilerinin düşündüğü inancı ile hareket etmişler, millet adına yaptıklarını söyledikleri darbeler ile aslında millet iradesini hiçe saymışlar, halkın iradesi ile seçimle yönetime gelen ve millet iradesini temsil eden Anayasal kurumların ve sivil idarenin devleti kendilerinden daha iyi yönetebileceğine inanmamışlar, ülkenin ve milletin tek sahibi olarak kendilerini görmüşlerdir. Milletin egemenlik hakkını millet adına, millete rağmen anayasa ve yasaları hiçe sayarak gasbetmişler, bunu da ülkenin, milletin ve devletin bekası için yaptıklarını söylemişlerdir. Ülkede terör ve anarşi olayları yaşanırken, 211 sayılı kanunun 35. maddesi ile kendilerine verilen yetkiyi sivil idareden aldıkları emir ile görevlerini yapıp suçluları yakalaması ve güvenliği sağlaması gerekirken, bu görevlerini unutarak ülkeyi idare etmeye kalkışmışlardır." 20.03.2015 Beni de yanlış yönlendirdiler Yakın geçmişte eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ve komutanların tutuklandığı, yargılandığı operasyonlara değinen Erdoğan, “Kurumlarımızın içinde örgütlenmiş bir yapının yürüttüğü bir kumpasa hep birlikte maruz kaldık” dedi. 31.03.2015 Balyoz Davasının tüm sanıkları beraat etti. . . . . . . . . . . . . . 7 haziran 2015: HDP’nin %13,1’lik başarısuyla akp’nin saltanatına ‘dur’ denildi.

(*) Elektronik Mühendisi

  
2364 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın