Bizim Kasaba

'İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır'

Anasayfa

2023 Şubat 6'sında 11 ilde meydana gelen Maraş merkezli iki büyük depremde, resmi rakamlarla 50 binden fazla insan öldü. Sayısı bilinmeyen kayıp ve sayısı hakkında muhtelif bilgiler verilen 100 binden fazla yaralısı olan bu felakette 12 saat arayla 7,7 ve 7,6 ve 11 gün sonra da 6,4 büyüklüğünde yıkıcı depremler meydana geldi.
02.04.2023
Doğalgaz (Metan) ve Tüpgaz olarak da bilinen LPG (Bütan, Propan) gibi zehirli olmayan ama boğucu(*) ve patlayıcı olan gazlar hakkında halk yeterince (belki de hiç) bilgilendirilmediği için dün Üsküdar'da yaşandığı türden tehlikeli patlamalar ortaya çıkmaktadır. Medya dilinde 'gaz sıkışması' da denen bu tür patlamaların hem mal hem de can kayıplarına neden olduğunu zaman zaman yaşanan olaylarda görüyoruz. Hidrojen ve Karbon bileşenli gazları yakmak veya tutuşmasını başlatmak için herhangi bir tutuşturucu yeterli olsa da, tehlikeli patlamalar kibrit, çakmak veya elektriksel kıvılcım olmadan da gerçekleşebilmektedir.
08.02.2022
Bursa’da bulunan finans ve ekonomi uzmanı Prof.Dr. Niels Kröner, Avrupa’da nükleer enerji santrallerini kapatma yolları aranırken, Türkiye’de nükleer enerji santralleri kurmasına anlam veremediğini söyledi. Kröner, petrol ve kömür yatırımlarına sağladığı desteği güneş enerjisine vermeyen Türkiye’nin mevcut enerji potansiyelini kullanamadığını söyledi.
01.08.2012
İnanılmaz büyüklükte ve yoğunluktaki bir 'enerji topu'nun patlamasından ancak 380 bin ışık yılı sonra ışık ve diğer uzay cisimlerinin ortaya çıkmaya başladığı saptanmıştır. Yani enerji patlamadan hemen sonra maddeye dönüşmemiştir.. Akla gelen sorulara yanıt bulabilmek için öncelikle Evreni bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekir. Bu da bilinmezliklerle değil, ölçüm ve deneylerle kabul görmüş bilimsel verilere dayalı olarak yapılmalı.
05.10.2012
Asi Nehri ya da ‘Oronthes’ dışarıda doğup bizim ülkemizi de bereketlendirdikten sonra ‘Herkesin Akdenizi’ne dökülür. Fırat ve Dicle, bizde doğup ayrı ülkeleri de yeşerttikten sonra Şatt-ül Arap’ta vuslata ererek insanlığın ortak körfezine dökülürler. Kutsal metinlerde, bu üç nehrin kapladığı toplam alana ‘tufan coğrafyası’ denir.
21.03.2012
İttihad-i Osmani Cemiyeti, 2 Haziran 1889’da Askeri Tıbbiye’nin bahçesinde toplanan İshak Sükûti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Çerkez Mehmed Reşid adındaki dört öğrenci ile ve sonradan onlara katılan Hüseyinzade Ali Bey, Konyalı Hikmet Emin Bey, Cevdet Omsan, Kerim Sebatî, Mekkeli Sabri Bey, Selanikli Nazım Bey, Şerafettin Mağmumi, Giritli Şefik tarafından kurulmuştur. Daha sonra İttihat Terakki adını almıştır.
13.06.2015
 1 

            
                                                             “
Güneş, tanrı Helios’un arabası değildir. 
            GÜNEŞ Hemen şimdi                   Güneş Peleponnez’den bile büyük, yanan 
                                                                               devasa bir toptur.”  - Anaxagoras

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

1 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28664 

YÖNETMELİK 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla güneş enerjisine dayalı yapılan lisans başvuruları hakkında verilecek teknik görüşün oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri lisans başvurularının teknik değerlendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (h) bentleri, aynı Kanunun 10-B maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun 2, 4 ve 6/C maddeleri ve 30/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,

c) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

d) GES (Güneş Elektrik Santralı): Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisini,

e) Santral Sahası Alanı ve Santral Sahası Emniyet Bandı: Ek-1’de belirtilen yönteme göre belirlenecek alanları,

f) SSGY (Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu): Başvuru kurulu gücünün (MW) santral sahası alanının yüzölçümüne (km2) bölünmesi ile elde edilen değerini,

g) UTM Koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum),

ifade eder.

Lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) GES kurmak isteyen tüzel kişilerin EPDK’ya lisans başvuruları kapsamında sundukları belgeler arasından bu Yönetmeliğe ekli Ek-2’de tanımlanan belgeler EPDK tarafından teknik görüş oluşturulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili dağıtım şirketi veya Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından başvurusu olumlu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler ile önlisans veya lisans almış tüzel kişilere ait güneş veya rüzgar elektrik üretim tesislerinin santral sahası alanı ile kesişen veya çakışan başvuruların teknik değerlendirilmesi yapılmaz ve bu tür başvurular EPDK’ya bildirilir. 

(3) Başvuruya ait santral sahası alanı içerisinde standardına uygun güneş ölçümleri yapılmamış başvuruların teknik değerlendirilmesi yapılmaz ve bu başvurular EPDK’ya iade edilir. 

(4) Santral sahası alanının emniyet bandı üzerinde güneş ölçüm istasyonu hariç herhangi bir bina, aksam, şalt tesisi ve tesise ait yardımcı üniteler bulunamaz. Bulunması durumunda başvurunun teknik değerlendirmesi yapılmaz ve bu başvurular EPDK’ya bildirilir. 

(5) Ek-2’de yer alan istekleri karşılamayan başvurular ile bu Yönetmeliğe ekli Ek-3’de belirtilen SSGY değerlerinden küçük olan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve bu başvurular EPDK’ya bildirilir. 

(6) Başvuru yapılan santral sahası alanı içerisinde gerçekleştirilen güneş ölçümleri sonucunda yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu değerinin varsa Bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilen değerden küçük olan başvuruların teknik değerlendirilmesi yapılmaz ve bu başvurular EPDK’ya bildirilir. 

(7) Teknik değerlendirmesi yapılacak lisans başvuruları Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a) Teknik değerlendirmesi yapılacak lisans başvuruları; Bakanlık tarafından ilan edilen ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenen trafo merkezleri ve/veya bölge bazında gruplandırılır, 

b) Gruplandırılan lisans başvurularının santral sahası alanının Santral Sahası Belirleme Yöntemi esaslarına uygunluğu kontrol edilir,

c) Başvurunun SSGY değeri hesaplanır ve Ek-3’de belirtilen değerlere uygunluğu kontrol edilir,

ç) Santral sahası alanı uygun olmayan başvurular ile SSGY değeri Ek-3’de belirtilen değerden küçük olan başvurular EPDK’ya bildirilir,

d) Bağlanacağı trafo merkezi ve/veya bölge bazında gruplandırılan her bir lisans başvurusu için bu fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki tüm şartların sağlanması durumunda her bir başvuruya ait santral sahası alanının kesiştiği veya çakıştığı diğer lisans başvuruları belirlenir,

e) Teknik değerlendirmesi yapılan başvuruya ait santral sahası alanının, teknik değerlendirmesi yapılan diğer başvuruların santral sahası alanı ile kesiştiği alanın kilometre kare cinsinden yüzölçümü ve kullanılacak elektrik üretim teknolojisine bağlı olarak kesişilen bu alanlara karşılık gelen güç miktarı Ek-3’de belirtilen değerler kullanılarak hesaplanır, 

f) Bu Yönetmeliğe ekli Ek-4’de tanımlanan formata uygun olarak hazırlanan “Başvurunun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu” Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilir.

(8) Güneş enerjisine dayalı olarak önlisans veya lisans almış başvurular için teknoloji türü değişikliği veya kapasite azaltımı ile ilgili değişikliklerin istenmesi durumunda talep sahibi tüzel kişi tarafından Ek-3’de belirtilen teknoloji türleri ve SSGY değerlerine göre santral sahasının UTM köşe koordinatları revize edilir ve bu bilgiler Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Revize edilen nihai santral sahası alanı, Başvurunun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nda yer alan köşe UTM koordinatları kullanılarak belirlenen santral sahası alanının dışına çıkamaz. Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda teknoloji türü değişikliği veya kapasite azaltımı yönünde yapılabilecek lisans tadilatı kararının bir örneği EPDK tarafından on iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. 

(9) Güneş enerjisine dayalı olarak önlisans veya lisans almış başvurular için santral sahası alanı köşe UTM koordinatı değişikliği yönündeki taleplerin teknik değerlendirmesi yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

‏                                 <><><><><>

"Dünya; kötülük yapanlar yüzünden değil, yapılan kötülüklere seyirci kalıp, hiçbir şey
yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir" Einstein 

"Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar" Tolstoy 

"Arkamdan konuşmaya devam et. Çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin" [Che]
 "Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun."
Che

"Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse düşünmüyor demektir." [Mevlana]

"Tanrıların itaatkâr hizmetçisi olmaktansa, bu kayaya zincirli kalmayı üstün tutarım."
                                                                                                    Prometheus

 

Saat
Hava Durumu
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret250754
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar33.014933.1472
Euro36.073136.2177
Hitit Güneşi

Butonlar

ccezim@hotmail.com

Yahoo Posta

EMO

Dürüst, kararlı ve tutarlı bir beyin için